pills-impotence.com superforse.com

ფინანსური აღრიცხვა

 

  • ფინანსური  აღრიცხვის წარმართვა;
  • კონსულტაციების გაწევა ფინანსური აღრიცხვის სწორად წარმართვაში;
  • მმართველობითი აღრიცხვის სისტემის შემუშავება და დანერგვა;
  • შიდა დოკუმენტბრუნვის სქემის აწყობა და დანერგვა;
 

Who's Online

ჩვენ გვყავს 4 სტუმარი ხაზზე